به آیهان سرویس خوش آمدید
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

ارور های یخچال فریزر هیمالیا

کد خطای یخچال فریزر هیمالیا و نحوه رفع آن

در این مقاله ارور یخچال فریزر هیمالیا ، علت رخ دادن آن ها و روش تعمیر و برطرف کردن آن ها شرح داده خواهد شد. برخی از مشکلات یخچال هیمالیا ممکن است بیش از چندراه حل داشته باشند، اگر اولین راه حل کارگشا نبود ، یکی از موارد دیگر که در لیست موجود است را امتحان کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

در این قسمت به بررسی کد خطای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 می پردازیم. لازم به ذکر است که این ارور ها ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر های هیمالیا نیز وجود داشته باشد اما علت هایی که برای آن ها ذکر شده است تنها در مدل کمبی 530 معبتر است.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F1

ارور علت ارور
F1 اشکال در سنسور دمای فریزر

کمپرسور در این حالت ، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

راه حل :

 1. اگر اشکال از سنسور دمایی فریزر نبود، برد الکترونیکی را تعویض کنید.
 2. مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
 3. در صورت نیاز سنسور دمای فریزر را تعویض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F2

ارور علت ارور
F2 سنسور اواپراتور فریزر

راه حل :

 1. قطعی و یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر بررسی شود.
 2. مقدار اهم سنسور اواپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F3

ارور علت ارور
F3 سنسور دمای یخچال

کمپرسور در این حالت ، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

راه حل :

 1. مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال به وسیله اهم متر یا مولتی متر اندازه گیری شود.
 2. اگر اشکال از سنسور دمای یخچال نیست، برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
 3. در صورت نیاز سنسور دمای یخچال را تعویض کنید.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F4

ارور علت ارور
F4 سنسور اواپراتور یخچال

راه حل :

 1. سیم کشی های مرتبط با سنسور اواپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
 2. خرابی و یا قطع سنسور اواپراتور یخچال بررسی شود.
 3. مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 4. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

رور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F8

ارور علت ارور
F8 قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن

علامت فن روی نمایشگر ثابت میشود.

راه حل :

 1. اگر اشکال از نمایشگر نباشد ، فن و اتصالات آن را بررسی کنید.
 2. مطمئن شوید پروانه های فن دچار مشکل نشده باشند.
 3. نمایشگر یخچال را بررسی کنید.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F9

ارور علت ارور
F9 قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن

علامت فن روی نمایشگر ثابت میشود.

راه حل :

 1. مطمئن شوید فن به درستی کار می کند.
 2. کابل های متصل به فن را نیز بررسی نمایید.
 3. نمایشگر یخچال را بررسی کنید.

ارور های یخچال هیمالیا مدل AEG

در این قسمت به بررسی کد خطای یخچال فریزر هیمالیا مدل AEG می پردازیم. لازم به ذکر است که این ارور ها ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر های هیمالیا نیز وجود داشته باشد اما علت هایی که برای آن ها ذکر شده است تنها در مدل AEG معبتر است.

ارور یخچال هیمالیا مدل AEG کد خطای F1

ارور علت ارور
F1 سنسور دمای فریزر

راه حل :

 1. مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
 2. سنسور دمای کمپرسور در یخچال هیمالیا لازم است تعویض شود.

ارور یخچال هیمالیا مدل AEG کد خطای F2

ارور علت ارور
F2 سنسور اواپراتور فریزر

راه حل :

 1. امکات قطعی و یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر وجود دارد.
 2. مقدار اهم سنسور اواپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 3. ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.
 4. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط تعمیرکار یخچال بررسی شود.

ارور های یخچال هیمالیا مدل 666

در این قسمت به بررسی کد خطای یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 می پردازیم. لازم به ذکر است که این ارور ها ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر های هیمالیا نیز وجود داشته باشد اما علت هایی که برای آن ها ذکر شده است تنها در مدل 666 معبتر است.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E1

ارور علت ارور
E1 سنسور داخل کابین یخچال

راه حل :

 1. مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شود
 2. در صورت خرابی سنسور تعویض گردد.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E2

ارور علت ارور
E2  سنسور داخل کابین فریزر

راه حل :

 1. مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شود .
 2. در صورت خرابی سنسور تعویض گردد.
 3. ترمودیسک و ترموفیوز بررسی شود.
 4. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد .

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E3

ارور علت ارور
E3 سنسور اواپراتور

راه حل :

 1. مقدار مقاومت سنسور اواپراتور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 2. خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.
 4. ممکن است خرابی از المنت یخچال باشد.
 5. خرابی یخچال ممکن است از ترموفیوز باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E8

ارور علت ارور
E8 سنسور محیط

راه حل :

 1. خرابی سنسور محیطی که باید توسط کارشناس مورد بررسی قرار گیرد.
 2. مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 3. ممکن است خرابی از ترموفیوز یخچال باشد.
 4. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای E0

ارور علت ارور
E0 خطای یخساز

راه حل :

 1. سیم کشی های مرتبط با سیستم یخساز توسط کارشناس بررسی شود.
 2. سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض گردد.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای EE

ارور علت ارور
EE سنسور یخساز

راه حل :

 1. خرابی سنسور بررسی شود. ( درخواست بررسی )
 2. اتصالات کوتاه سنسور می تواند مشکل ساز باشد که باید توسط کارشناس بررسی گردد و در صورت لزوم تعویض شود.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F1

ارور علت ارور
F1 سنسور اواپراتور فریزر

راه حل :

 1. خرابی و یا قطعی سنسور اواپراتور فریزر باید توسط کارشناس بررسی شود.
 2. مقدار اهم سنسور اواپراتور توسط اهم متر اندازه گیری شود.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
 4. سنسور اواپراتور و یا برد الکترونیکی در صورت خرابی تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F2

ارور علت ارور
F2 سنسور کابین فریزر

راه حل :

 1. مقدار اهم سنسور  به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 2. ترمودیسک و ترموفیوز بررسی شود.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل دستگاه باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F3

ارور علت ارور
F3 سنسور اواپراتور یخچال

راه حل :

 1. خرابی سنسور توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 2. مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 3. سیم کشی های مرتبط با سنسور توسط کارشناس بررسی گردد.
 4. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای F4

ارور علت ارور
F4 سنسور کابین یخچال

راه حل :

 1. مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 2. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
 3. در صورت خرابی سنسور و برد الکترونیکی تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E1

ارور علت ارور
E1 فن فریزر

راه حل :

 1. فن داخل فریزر را بررسی نمایید.
 2. پره های فن داخل فریزر را چک شود، در صورت گرفتگی یا خرابی آن را رفع نمایید.
 3. ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E2

ارور علت ارور
E2 فن یخچال

راه حل :

 1. موتور و عملکرد آن نیز باید بررسی گردد.
 2. میزان مقاومت فن را مورد بررسی قرار دهید.
 3. امکان دارد خرابی مربوط به برد الکترونیکی دستگاه باشد.
 4. ممکن است مدار الکترونیکی دستگاه دچار اختلال شده باشد که باید چک شود.
 5.  فن دچار سوختگی شده است.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E3

ارور علت ارور
E3 خرابی فن کندانسور

راه حل :

 1. فن کندانسور باید تعویض شود . ( درخواست ارسال کارشناس )

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای E6

ارور علت ارور
E6 گرمای بیش از حد/ ایراد گازی/ دمپر کانال هوا یخ زدگی دارد

راه حل :

 1. دمپر کانال هوای یخچال را به دقت مورد بررسی قرار دهید.
 2. میزان آبگیری یخچال را بررسی کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H1

ارور علت ارور
H1 هیتر اوپراتور فریزر

راه حل :

 1. مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض شود .
 2. خرابی مدار برد الکترونیک .
 3. قطعه ترمودیسک بررسی شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H2

ارور علت ارور
H2 هیتر سینی فریزر ( المنت برچسبی )

راه حل :

 1. هیتر سینی فریزر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض گردد.
 2. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H3

ارور علت ارور
H3 هیتر اواپراتور یخچال

راه حل :

 1. قطعه ترمودیسک را نیز بررسی نمایید.
 2. ممکن است نیاز به تعمیر یا حذف برد یخچال فریزر باشد.
 3. مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای H4

ارور علت ارور
H4 هیتر سینی یخچال ( المنت برچسبی )

راه حل :

 1. هیتر سینی یخچال بررسی شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
 2. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای C1

ارور علت ارور
C1 کمپرسور

راه حل :

 1. کمپرسور بررسی شود و در صورت امکان تعمیر شود .
 2. کمپرسور تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای C2

ارور علت ارور
C2 عملکرد دمای نامناسب

راه حل :

 1. ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
 2. ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 3. ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 4. فن های داخل فریزر و یخچال را چک کنید .
 5. اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 6. مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 7. در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 8. در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 9. مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 10. در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 11. ابتدا علت نشتی گاز یخچال را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ و گاز نمایید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای L2

ارور علت ارور
L2 خطای لایت ( روشنایی )

راه حل :

 1. اتصالات مربوط به لامپ های یخچال را بررسی کنید.
 2. می توانید لامپ های تعبیه شده درون یخچال را تعویض نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *